Cursos On-Line 2019-2020

 • As unidades didácticas propostas deste curso atópanse en formato PDF polo que para poder visualizalos deben dispoñer no seur ordenador dun visor deste tipo de arquivos como por exemplo Acrobat Reader

  • AVISO MOI IMPORTANTE

   Seguindo as instruccións marcadas pola Consellería de Educación e O. U., informámosvos que tódalas autoavaliacións deberán estar rematadas coa finalización do curso, pechándose o acceso ó mesmo o día 30 de XANEIRO ás 22:00 horas, non podendo posteriormente a esta hora, acceder ó curso.

   AVALIACIÓN DE ACTIVIDADES A DISTANCIA

   • A avaliación de cada unha das persoas que realiza unha actividade a distancia na plataforma de teleformaciónCAMPUS AURIENSISserá a seguinte:

    • Análise doseguimento do calendarioprevisto na axenda/cronograma.
    • Comprobación da realización completa do itinerario formativo formulada.
    • Verificación da superación dos traballos de autoavaliación. (Para a superación do curso,é preciso ter superadas tódalas autoavaliacións.)
    • Realizar os exercicios de autoavaliación de cada unidade didáctica. Unha vez marcadas as respostas elexidas, deberá premer na iconaterminar e enviar, e indicaráselle a nota correspondente a esa avaliación. En caso de non superarla, terá un segundo intento despois de dúas horas da anterior realización. En caso de non volver a superala, o titor ou titora correspondente poráse con contacto a través de correo electrónico.
    • A Conselleria de Educación e O. U. esixe o envío dun arquivo con tódolos rexistros de conexión e acceso ás distintas sección, módulos, ferramentas e recursos do contorno virtual de cada un dos alumnos na plataforma, polo queaqueles alumnos que non accedan a plataforma ou que non acaden tempo sufiente nela para a realización do curso non poderán superalo.
    • Asautoavaliacións é obrigatorio facelas nas datas indicadasno cronograma.

    Asdo. A coordinación do curso

  Recursos necesarios